محصولات › دام › آنتی بیوتیکبازگشت »

ردیف نام کالا شرکت تولید کننده
1 اسپری OTC وتاک
2 قرص تتراسایکلین داروهای دامی
3 قرص تتراسایکلین 250 میلی گرم داروهای دامی
4 قرص تتراسایکلین 500 میلی گرم داروهای دامی
5 پماد پستانی پن استرپMC داروهای دامی
6 پماد پستانی پن استرپDC داروهای دامی
7 پماد پستانی CLOXMPMC داروهای دامی
8 پماد پستانی CLOXMPDC داروهای دامی
9 لینکومایسین + اسپکتومایسین عرفان دارو
10 لینکومایسین + اسپکتومایسین نصر
11 تایلوزین تزریقی عرفان دارو
12 تری پریم 100 میل گلپاد
13 تری پریم 50 میل گلپاد
14 دراکسین 50 میل گلپاد
15 دراکسین 20 میل گلپاد
16 اکسنل 4 گرمی گلپاد
17 تریمتوسل 48% کرواسی
18 تترا  دلتا گلپاد
19 انروفلوکساسین 5% عرفان دارو
20 انرو فلوکساسین 5% تزریقی 100 میل اسپانیا
21 اکسی 50% 50 میلی عرفان دارو
22 فلونکسین عرفان دارو
23 فلورفنیکل عرفان دارو
24 کلوپروستنول 20 میل نصر
25 انزوپروست 30 سی سی گلپاد
26 پماد پستانی مستی ویکسم گلپاد
27 پماد پستانی البادرای پلاس گلپاد
28 استرپتومایسین 1 گرم نصر
29 استرپتومایسین 2 گرم نصر
30 اکسنل نصر
31 اکسی تتراسایکلین 5% نصر
32 اکسی تتراسایکلین 10% نصر
33 آیور مکتین 1% 100 میل نصر
34 آهن + ویتامین B1220 میل نصر
35 آهن + ویتامین B12100 میل نصر
36 پنی سیلین 3 میلیون نصر
37 پنی سیلین 5 میلیون نصر
38 پنی سیلین 1 میلیون نصر
39 پنی سیلین 3+3 نصر
40 پنی سیلین 1+1 نصر
41 پنی سیلین 2+2 نصر
42 پنی سیلین 2:1:1 نصر
43 تایلوزین 20% 100 میل نصر
44 تایلوزین 5% 100 میل نصر
45 تیل مایکوزین 20 میل نصر
46 سولفادیمیدین 33/3% نصر
47 جنتامایسین سولفات 100 میل نصر

بازگشت »